Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng

Nhà cung cấp: NXB CTQGST

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2021

Danh mục: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Số trang: 608

Khổ cỡ: 16x24

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2019; là cuốn sách tiếp nối cuốn Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua xuất bản năm 2018. Nội dung cuốn sách được chia thành bốn phần: Phần thứ nhất: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần thứ hai: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phần thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần thứ tư: Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện tầm nhìn chiến lược; phương pháp tư duy khoa học với cách nhìn, đánh giá mới trước mỗi vấn đề của Đảng và của đất nước qua mỗi giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, qua các bài viết, bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu lên những thành tựu đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Liên Hệ

Ứng dụng Sách điện tử

Tải ứng dụng Sách điện tử - khai thác mọi nội dung của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên thiết bị của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến
Số 6/86 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Số 24 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Hỗ trợ phát hành sách giấy: 098.529.0650
Hỗ trợ kỹ thuật: 0.24.3203.8116
Hỗ trợ mua sách điện tử: 094.656.2681, 091.516.6683, 036.394.8204
Email: stbooknxbctqg@gmail.com