Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bạn có thể mua kèm dữ liệu mở rộng cho sách
  • Chi tiết

Nhà cung cấp: NXB CTQGST

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2021

Danh mục: Văn kiện Đảng

Số trang: 144

Khổ cỡ: 13x19

Nội dung cuốn sách gồm: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận một số vấn đề kinh tế - xã hội; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2021-2022; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung uwong thảo luận Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định về những điều đảng viên không được làm...

Liên Hệ

Ứng dụng Sách điện tử

Tải ứng dụng Sách điện tử - khai thác mọi nội dung của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên thiết bị của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến
Số 6/86 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Số 24 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Hỗ trợ kỹ thuật: 094.656.2681
Email: stbooknxbctqg@gmail.com